CHÀO MỪNG 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM (06/5/1946-06/5/2021)
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
- Quyết định của Thủ tướng chính phủ : QĐ số 772/QĐ-Ttg ngày 26/6/2018
- Quyết định ban hành phương án tổng điều tra của BCĐ TW : QĐ số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018
- Phương án tổng điều tra
- Tài liệu nghiệp vụ:
+ Sổ tay quản lý
+ Sổ tay hướng dẫn Mạng lưới điều tra
+ Sổ tay hướng dẩn lập Bảng kê Hộ