VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KV II SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Lập báo cáo thống kê Sở - Ngành

Phần mềm "Quản lý lập báo cáo thống kê Sở - Ngành" là một phần mềm hỗ trợ cho Cục thống kê quản lý các báo cáo thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo các cấp:

  • Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp Tỉnh/TP trung ương;
  • Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp Sở - Ngành;
  • Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp Quận – Huyện.

Phần mềm gồm các chức năng:

  • Chức năng thiết lập khai báo mẫu biểu (định dạng tập tin excel) : Khai báo các thông tin (các cột) và các chỉ tiêu (các dòng);
  • Cung cấp các mẫu biểu cho các đơn vị các cấp;
  • Các đơn vị báo cáo và chuyển về cho Cục Thống kê;
  • Quản lý tình trạng báo cáo của các đơn vị;
  • Khai thác tổng hợp số liệu;
  • Quản trị người dùng.

Để biết thông tin chi tiết vui lòng gọi : 028.35515433 hoặc 0986.971.138 gặp Cô Châu - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh