CHÀO MỪNG 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM (06/5/1946-06/5/2021)
Tuyển dụng viên chức năm 2021                                                                                                                                             Tuyển dụng nhân viên nhập liệu                                                                                                                                             Thông báo tuyển dụng kỹ sư CNTT                                                                                                                                            
Phần mềm quản lý
Lập báo cáo thống kê Sở - Ngành
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Số hóa và quản lý văn bản
 
Phần mềm quản lý
Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kê
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Giao kế hoạch - chấm điểm thi đua
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Lập báo cáo thống kê Sở - Ngành
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Số hóa và quản lý văn bản
 
Phần mềm quản lý
Lưu trữ và tra cứu báo cáo thống kê
Dành cho các CTK
Phần mềm quản lý
Giao kế hoạch - chấm điểm thi đua
Dành cho các CTK