VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KV II SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Tuyển dụng viên chức năm 2021

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Tổng cục Thống kê) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục).

- Liên hệ:Tran Cong Tuan:028. 35515433 – 0937903638。

Nội dung chi tiết:

https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/09/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc_TTDL_10.9.2021_final.pdf

 

https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/09/2.-Phu-luc_10.9.2021_final.doc