VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KV II SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp CNTT - Điện tử trên địa bàn TP.HCM

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II thực hiện việc khảo sát thông tin các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động về công nghệ thông tin – điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thu thập những thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tổng hợp các chỉ tiêu về nguồn nhân lực, các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đến khách hàng; Xây dựng những chính sách, chiến lược đúng đắn để đẩy mạnh việc ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin cũng như nguồn nhân lực trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với xu hướng phát triển chung. Đồng thời thu thập những kiến nghị, đề xuất của đơn vị nhằm giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND Thành phố về công tác quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố.

Thời gian thu thập thông tin vào tháng 03 và tháng 04 năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý doanh nghiệp, đơn vị tham gia, cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu "Phiếu Thu thập thông tin về doanh nghiệp CNTT - điện tử năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (tải bản mềm tại đây

Công văn số 307/STTTT-CNTT ngày 01/03/2019 về cung cấp thông tin khảo sát doanh nghiệp công nghệ thông tin - điện tử (tại bản mềm tại đây